Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/3/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków, 2007-04-05

 

Instalatorstwo Elektryczne

Jan Cebula

Ul. Krasickiego 2

97-500 Radomsko

ZP 341/3/3/07

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/3/3/07.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmnina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Instalatorstwo elektryczne

Jan Cebula ,

Ul. Krasickiego 2

97-500 Radomsko

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-04-16 .

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Mniszków informuje o odrzuceniu następującej oferty z udziału w prowadzonym postępowaniu:

 

1) ,,ELKON" S.C. Z. Wójcik, J. Pacześ

ul. Piotrkowska 21B

97-310 Moszczenica , adres wykonawcy

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty.

Podstawą odrzucenia oferty jest niezgodność treści oferty z Ustawą tzn. oferent zastrzegł w formularzu ofertowym wykaz wykonywanych robót - ich wartość.

Informacje te są ogólnie dostępne i nie mogą być zastrzeżone.

 

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm).

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

 

Dodano dnia: 2007-04-05
Aktywny do dnia: 2007-04-16
Osoba redagująca: Marcin Wujek