Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOTWARTY KONKURS OFERT


 

Wójt Gminy Mniszków

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

 

 1. Rodzaj zadań:

 1. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej;

 2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;

 3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;

 4. treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

 5. uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży;

 6. przejazdy zawodników na zawody ligowe, turnieje, imprezy sportowe, szkolenia;

 7. prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym terminarzem i obsługa sędziowska ww. imprez;

 8. zakup sprzętu sportowego;

 9. utrzymanie i pielęgnacja płyty boiska, oraz dbałość o czystość i estetykę wokół stadionu;

 10. utrzymanie budynku socjalnego, w tym bieżące remonty i konserwacje.

 

 1. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację w/w zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przeznacza się kwotę 50.000 zł.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

c) kosztorys realizacji zadania,

d) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku,

e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok.

 

5. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 roku.

 2. Warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 3. Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Mniszków.

.

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku” w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, w sekretariacie w terminie do dnia 22 marca 2010 roku do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2010 roku o godzinie 13:00 w sali obrad w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie oraz Roczny Program Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku dostępne są na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

 

 

 

Dodano dnia: 2010-02-16
Aktywny do dnia: 2010-02-23
Osoba redagująca: Anna Pawlik