Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków



ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


Mniszków, 2009-12-22

 

Wszyscy oferenci

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy.

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 na przebudowę dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy, Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania tablicy informacyjnej/pamiątkowej, dotyczącej realizacji tej inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie 3 szt. dwustronnych tablic informacyjnych będących jednocześnie tablicami pamiątkowymi,  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Warunki i parametry zrealizowania zamówienia:

- wymiary tablicy nie mniejsze niż 1,5 x 2,0 m,

- napisy zamieszczone na podkładzie stalowym umocowanym do stelaża stalowego z profili o wymiarach nie mniejszych niż 40 x 20 mm,

- tablica posadowiona na dwóch słupach z profili stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 80 mm.

- wysokość tablicy po posadowieniu w gruncie nie może być mniejsza niż 3,0 m.

-wielkość i grubość trzcionki użytej do wykonania napisów powinna być proporcjonalna do wielkości tablicy i umożliwiać odczytanie napisów z kilkunastu metrów.   

- przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

Usługa nie obejmuje posadowienia tablicy w gruncie.

Zgodnie z w/w wytycznymi proporcje zajmowanych na tablicy powierzchni mają się przedstawiać następująco:

a)      25%  powierzchni tablicy mają zajmować logotypy,

b)      25%  powierzchni tablicy ma zajmować informacja ,,Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,

c)      50%  powierzchni tablicy ma zajmować napis,

Projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-042/09 pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno- przemysłowych w krajowy system transportowy

Całkowita wartość projektu 9 523 286,76

Kwota dofinansowania z EFRR 6 680 226,60

Beneficjent: Gmina Mniszków ”.

 

Przed sporządzeniem tablicy wykonawca winien przedłożyć projekt (w wersji elektronicznej bądź papierowej) celem zatwierdzenia.

 

Termin wykonania zamówienia:

do dnia 2010-01-29

 

 Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.

 

             Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga  

Cena

100 %

 

 

Oferty należy składać do dnia 08.01.2010 do godz. 1200 .

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (referat budownictwa)

Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-76,

lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl

 

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Andrzej Pączek

Marcin Wujek

tel. (44) 756-15-76     

fax. 44) 756-15-23     

w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530.

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

      Formularz cenowy              

                              Pobierz

                    


 

 

____________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

 

Dodano dnia: 2009-12-22
Aktywny do dnia: 2010-01-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek