Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków.

 

  1. Obręb wsi Olimpiów – działka numer 32/2 o pow. 0,1558ha, księga wieczysta KW 51442, cena wywoławcza 12.200,00zł brutto, wadium 1220,00zł., postąpienie minimalne 1% ceny wywoławczej.

     

  2. Obręb wsi Mikułowice – działka numer 302/1 o pow. 0,2163ha, księga wieczysta KW 51513, cena wywoławcza 12.200,00zł brutto, wadium 1220,00zł., postąpienie minimalne 1% ceny wywoławczej.

 

Obecnie dla tego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W planie obowiązującym do dnia 31.12.2003r. - działka nr 32/2 obrębu Olimpiów znajdowała się w strefie mieszkaniowo-usługowej,

- działka nr 302/1 obrębu Mikułowice znajdowała się w strefie mieszkaniowo-usługowej i częściowo w strefie rolnej.

Funkcje te zostały zachowane w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2008 roku (środa) o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10

Warunkiem udziału w przetargu na w/w nieruchomości jest wniesienie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 04.12.2008r. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy do godz. 1400 lub na konto Gminy Mniszków BSZP O/Błogie Nr 68 8973 0003 0040 0040 0143 0004 ( liczy się data wpływu przelewu na konto). Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Kwota osiągnięta w przetargu winna zostać uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Jeżeli uczestnik wniósł wadium w formie niepieniężnej, to jego zwrot następuje niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm. ).

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (koszty notarialne i sądowe) ponosi strona kupująca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął z dniem 06 listopada 2008 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3 (I-piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. ( 0 44 ) 756 15 22.

 

Mniszków, dnia 07.11.2008r

 

Dodano dnia: 2008-11-07
Aktywny do dnia: 2008-12-10
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna