Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/10/1/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków dnia, 22.09.2008 r.

Wszyscy oferenci

ZP 341/10/1/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/10/08 Nazwa zadania: ,,Udzielenie Kredytu długoterminowego na inwestycje ”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Mickiewicza 1

97-300 Piotrków Tryb.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-09-30.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Bank Spółdzielczy ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Mickiewicza 1; 97-300 Piotrków Tryb.

81.786,07zł

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Wójt Gminy

 

Janusz Ciesielski

                                                                                                                                _________________________________

                                                                                                                                                              imię i nazwisko

                                                                                                                                               podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2008-09-22
Aktywny do dnia: 2008-09-30
Osoba redagująca: Marcin Wujek