Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

ZP 341/2/07

Mniszków, 2007-02-13

 

Oferenci

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/2/07.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

,,PKP ENERGETYKA” Spółka z o.o. Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyzszą ilość punktów

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-02-21 .

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

Dodano dnia: 2007-02-13
Aktywny do dnia: 2007-02-21
Osoba redagująca: Marcin Wujek