Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA

Powiatowy Urzad Pracy


 

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż wystąpił z wnioskiem o pozyskanie środków w ramach Poddziałania 6.1.3„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „LEPSZE JUTRO”.

Projekt jest skierowany do:

Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w
art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póź. zm.)tj.

- bezrobotnych do 25 roku życia,

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

- staże,

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

- prace interwencyjne organizowane w JST,

- szkolenia grupowe w zakresie: „Podstaw przygotowywania projektów współfinansowanych
ze środków UE”, „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” oraz „Obsługi komputera PC z systemem MS Windows i MS Office oraz nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z powyższych form wsparcia. Wnioski na organizację powyższych form są do pobrania na stronie internetowej www.pupopoczno.pl lub w siedzibie PUP Opocznie. Tel. 044 736 14 45 (48) wew. 121, 122, 123, 124 i 126.

 

 

Dodano dnia: 2008-04-28
Aktywny do dnia: 2008-06-28
Osoba redagująca: Anna Pawlik