Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/2/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków dnia, 12.06.2008 r.
 
Wszyscy oferenci
 
ZP 341/3/2/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/3/08 Nazwa zadania: ,,Modernizacja drogi gminnej Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków”.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-23.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
L.p.
Nazwa i Adres Wykonawcy
Cena oferty brutto
Liczba punktów
Kryterium - cena
1.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38
380.104,86zł
100
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3
463.040,91 zł
82,09
3.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19
426.544,85 zł
Odrzucono
4.
Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 71
417.056,90 zł
Odrzucono
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje o odrzuceniu następujących ofert w postępowaniu:
 
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Południowa 17/19 (Oferta nr 3)
 
2) Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o.
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Lubaszewska 71
(Oferta nr 4)
 
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty.
Podstawą odrzucenia oferty nr 3 złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19 jest załączenie kosztorysu ofertowego niezgodnego z ,,Przedmiarem robót” (zał. Nr 5 do SIWZ), a mianowicie w pozycja nr 26 nie została ujęta w kosztorysie ofertowym, pozycja nr 29 ( u oferenta 28 – zmiana numeracji po ominięciu jednej pozycji) Zamawiający w przedmiarze robót wskazał wartość 5987,90 m2 natomiast ofert ujął 5967,90 m2, w pozycji nr 37 przedmiaru robót ( u oferenta 36 – zmiana numeracji po ominięciu jednej pozycji) zamawiający wskazał wartość 196,67 m3 natomiast oferent ujął 169,67 m3.
Postawą odrzucenia oferty nr 4 złożonej przez Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 71 jest załączenie kosztorysu ofertowego niezgodnego z ,,Przedmiarem robót” (zał. Nr 5 do SIWZ), a mianowicie w pozycji nr 12 kosztorysu ofertowego wykonawcza przyjął wartość 71,45 m2 zamiast 74,45 m2.
 
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt.2 (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
_________________________________
imię i nazwisko
podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26
Osoba redagująca: Marcin Wujek