Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZAWIADOMIENIE

Starosty opoczyńskiego


STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                                                                                                                 Opoczno, 26.06.2009r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 26.06.2009r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Mniszków wydał decyzję nr 333/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn „Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 – miejscowość Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” w miejscowości Stok) wraz z przebudową infrastruktury”.

 

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

gm. Mniszków obręb Stok

dz. nr 933 ( 933/1*, 933/2), 960 (960/1, 960/2*, 960/3), 

 

gm. Sławno obręb Kamilówka

                        dz. nr 347 ( 347/1*, 347/2),

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

            X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

gm. Mniszków obręb Stok

                        dz. nr 934/3, 38/2, 37/2, 36/2

 

gm. Sławno obręb Kamilówka

            dz. nr 338

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel  lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość  lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)       doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17

2)       doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3)       w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy :      AB.I 7351/143/2009     

 

 

 

 

 

Dodano dnia: 2009-07-02
Aktywny do dnia: 2009-07-16
Osoba redagująca: Damian Milczarek