Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/4/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/4/08                                                                                             Mniszków, 16.05.2008 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Modernizacjędrogi dojazdowej do gruntów rolnych Olimpiów – Granica Gminy.” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/4/08.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Strona www.bip.mniszkow.pl
E-mail: mniszkow@mniszkow.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30
 

2) Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl
 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 1807,58 m, w m. Olimpiów od skrzyżowania z drogą do m. Świeciechów do granicy z gminą Paradyż, polegający na:

wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2

ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm

wykonanie pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót  

 

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233226-9 – drogi dojazdowe
 
 
Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Drogi dojazdowe

nie dotyczy
Dodatkowe przedmioty
Nie dotyczy
nie dotyczy
 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do dnia 20.08.2008r.
 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy;

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5)        akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6)        zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

      7)        złożą ważną ofertę;

      8)         złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

 b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

 c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;           

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania ofertą 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 słownie: dziesięć tysięcy złotych

2        Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, sposób przekazania: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%
 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków

Gmina Mniszków
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 3 (sekretariat)
 
do dnia 06.06.2008r. do godz. 12:00
 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Sala konferencyjna.
 

Dnia 06.06.2008r. o godz. 12:15                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.07.2008r.

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy
 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy
 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy
 
 
____________________________________
Gmina Mniszków

>>>>Formularz ofertowy.pdf

>>>>Projekt umowy.pdf
>>>>Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

>>>>Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie.pdf

>>>>SIWZ.pdf
>>>>Przedmiar robót.pdf
>>>>Projekt budowlany wraz z opisem.pdf

Dodano dnia: 2008-05-16
Aktywny do dnia: 2008-06-06
Osoba redagująca: Marcin Wujek