Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszkówprzetarg nr ZP 341/9/05

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro


ZP 341/9/05 Mniszków,18-08-2005 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na odnowę drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m . 1) Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków www.bip.mniszkow.pl mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 730 – 1530 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą lub odebrana osobiście przez oferenta na podstawie pisemnego zamówienia. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia,: 20 zł 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wykonanie odnowy drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m. Podbudowa - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralną – bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie 60 kg/m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm . Roboty wykończeniowe – pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne do 0,3 m2 (15 szt.) oraz odbudowa przepustu – szczegółowe informacje zawarte w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych kod CPV 45233220-7 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: 15.10.2005 r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi stawiane w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z zmianami) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: ----------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium........................|Waga | ----------------------------------------------------------------- |Cena .......................................| 100 | ----------------------------------------------------------------- 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego(Sekretariat pokój nr 3) w terminie do dnia 02. 09. 2005 do godz.1200 Koperta winna być oznaczona: " Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na odnowę drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2005r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiającego - sala Konferencyjna Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 02-10-2005r

Dodano dnia: 2005-08-18
Aktywny do dnia: 2005-09-02
Osoba redagująca: Marcin Wujek