Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkwZP 341/10/08

OGOSZENIE O ZAMWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)


 

ZP341/10/08 Mniszków, 12.09.2008 r.

 

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)

 

dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Udzielenie Kredytu dugo terminowego na inwestycje” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/10/08.

 

Dziaajc na podstawie art. 11 oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustaw, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczciu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiajcego:

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzdowania 7:30-15:30

 

2) Okrelenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska: w Urzdzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kredytu dugoterminowego na realizacje inwestycji:

 

 

 

Nie dopuszcza si skadania ofert czciowych.

Wspólny Sownik Zamówie: kod CPV – 66 13 00 00-0usugi udzielania kredytu

Sownictwo gówne

Sownictwo uzupeniajce (jeli dotyczy)

Gówny przedmiot

Usugi udzielania kredytu

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej:

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Kredyt winien by postawiony do dyspozycji Zamawiajcego w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy

7) Opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków:

1. Warunki udziau w postpowaniu

O udzielenie zamówienia mog ubiega si oferenci speniajcy warunki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy;

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek poosiadania takich uprawnie;

2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptuj warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizuj zamówienie w wymaganym terminie ;

7) zo wan ofert;

8) zo ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego jako termin skadania ofert;

8) Ocena spenienia warunków w postpowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si:

a) wykonawców, którzy nie speniaj warunków udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania, lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci;

c) wykonawców, którzy zoyli nieprawdziwe informacje majce wpyw na wynik prowadzonego postpowania;

d) wykonawców, którzy nie zoyli owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spenianie tych warunków lub zoone dokumenty zawieraj bdy, zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

e) nie zgodzili sie na przeduenie okresu zwizania ofert

 

Zamawiajcy odrzuca ofert, która:

a) jest niezgodna z ustaw lub jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) zostaa zoona przez wykonawc wykluczonego z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do skadania ofert

e) zawiera omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na podstawie art. 88 ustawy, lub bdy w obliczeniu ceny;

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest niewana na podstawie odrbnych przepisów;

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin skadania ofert:

w siedzibie zamawiajcego Gmina Mniszków

Gmina Mniszków

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

 

do dnia 22.09.2008r. do godz. 12:00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajcego

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 22.09.2008r. o godz. 12:15

13) termin zwizania ofert

Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2008r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której bd zamieszczane dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 

 

____________________________________

Gmina Mniszków


>>>>Formularz ofertowy.doc
>>>>Owiadczenie.doc>>>>siwz.pdf

Dodano dnia: 2008-09-12
Aktywny do dnia: 2008-09-22
Osoba redagujca: Marcin Wujek