Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

                                                   Mniszków, dnia 11.12.2009 r.

RB. 7624/4983/17/MS/09


Obwieszczenie

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)

 

Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/4983/17/MS/09, Nr 10/09 z dnia 10.12.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu produkcji betonu towarowego na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej ,,OWCZARY'' w miejscowości Owczary, gmina Mniszków na działce nr ew. 32, 33, 34, 35, 36 i 37.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Owczary.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

Mniszków, dnia 30.11.2009 r.


RB. 7624/4983/17/MS/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu

od obowiązku sporządzenia raportu.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 30.11.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 11/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu produkcji betonu towarowego na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej ,,OWCZARY'' w miejscowości Owczary, gmina Mniszków.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Owczary.

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

     Mniszków, dnia 29.09.2009 r.

 

  RB 7624/4983/17/MS/09

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

             Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),

 

zawiadamiam,

 

że z wniosku firmy Zakład Ceramiki Budowlanej ''OWCZARY'' R.E.R. Stępień, Spółka Jawna, Owczary 28C, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Budowa Zakładu Wytwarzania Betonu.

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 32, 33, 34, 35, 36 i 37 obrębu Owczary, gmina Mniszków.

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać stosowne uwagi i wnioski w  Urzędzie Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich, pokój nr 3 tegoż Urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mniszkow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie i miejscowości Owczary.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

Mniszków, dnia 28.08.2009 r.

RB. 7624/2202/15/MS/09

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)

 

Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/2202/15/MS/09, Nr 8/09 z dnia 24.08.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o maksymalnej obsadzie 35DJP, budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności około 180 m3 wraz z płytą gnojową na działce o numerze ewidencyjnym 144 w miejscowości Jawor Kolonia 10, gmina Mniszków.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Jawor Kolonia.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

                                                                      Mniszków, dnia 28.08.2009 r.

RB. 7624/2696/16/MS/09ObwieszczenieNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)

 

Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/2696/16/MS/09, Nr 9/09 z dnia 24.08.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej opakowań drewnianych z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o numerach ewidencyjnych 73/1 i 74/3 w miejscowości Owczary, gmina Mniszków.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Owczary.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków
Mniszków, dnia 15.06.2009 r.

 RB. 7624/2696/16/MS/09

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu

od obowiązku sporządzenia raportu.

 

 

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 10.06.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 10/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali produkcyjnej opakowań drewnianych z zapleczem biurowo – socjalnym  na  działkach o numerach ewidencyjnych 73/1 i 74/3 w miejscowości Owczary, gmina Mniszków.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Owczary.

 Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

                                                                                                                Mniszków, dnia 03.06.2009 r.

 RB. 7624/2202/15/MS/09

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu

od obowiązku sporządzenia raportu.

 

 

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 28.05.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 9/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o maksymalnej obsadzie 35DJP, budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności około 180  m3 wraz z płytą gnojową na działce o numerze ewidencyjnym 144 w miejscowości Jawor Kolonia 10, gmina Mniszków.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Jawor Kolonia.

 Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

                                                                                                                Mniszków, dnia 27.05.2009 r.

 RB. 7624/14/1915/MS/09

 

Obwieszczenie

 

 

         Na podstawie art. 85  ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)

 

Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/14/1915/MS/09 z dnia 26.05.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-składowego na działkach o numerach ewidencyjnych 7 i 9 w miejscowości Radonia, gmina Mniszków.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Radonia.

Obwieszczenie

                                                                                                                Mniszków, dnia 27.05.2009 r.

 

RB. 7624/1369/12/MS/09

 

 

Obwieszczenie

 

 

 

         Na podstawie art. 85  ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)

 

Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/1369/12/MS/09 z dnia 26.05.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat stolarski na działkach o numerach ewidencyjnych 417 i 418 w miejscowości Radonia, gmina Mniszków.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Radonia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 18.05.2009 r.

RB 7624/2696/16/MS/09

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku firmy "DITPAL" Robert Dytrych, ul. Jeziorna 53, 97-300 Piotrków Tryb., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Budowa hali produkcyjnej opakowań drewnianych z zapleczem biurowo - socjalnym.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 73/1 i 74/3, obrębu Owczary, gmina Mniszków.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać stosowne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków www.bip.mniszkow.pl, wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i miejscowości Owczary.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Mniszków, dnia 04.05.2009 r.

RB 7624/2202/15/MS/09

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Pana Jana Pawłowskiego, zamieszkałego Jawor Kolonia 10, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Budowa budynku inwentarskiego.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 144, obrębu Jawor Kolonia, gmina Mniszków.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać stosowne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków www.bip.mniszkow.pl, wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i miejscowości Jawor Kolonia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 04.05.2009 r.

RB.7624/1369/12/MS/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 28.04.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 5/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat stolarski, działki nr 417 i 418 obrębu Radonia, gmina Mniszków.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Radonia.
Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 04.05.2009 r.

RB.7624/14/1915/MS/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 28.04.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 5/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko - składowego na działkach numer 7 i 9 obrębu Radonia, gmina Mniszków.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie i w miejscowości Radonia.
Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Postanowienie do decycji nr 3/2009


Treść postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 27.04.2009 r.

RB.7624/5098/10/08/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

w sprawie postanowienia o sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2009 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 4/09 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działce numer 124/1 w miejscowości Mniszków, gmina Mniszków.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowości Mniszków.
Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Mniszków, dnia 26.03.2009 r.

RB 7624/1369/12/MS/09

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Pana Jacka Piątka, zamieszkałego Radonia 33a, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat stolarski.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 417 i 418 obrębu Radonia, gmina Mniszków.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać stosowne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków www.bip.mniszkow.pl, wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Mniszków, dnia 23.04.2009 r.

RB. 7624/14/1915/MS/09

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że na wniosek Pani Anny Wujek, zamieszkałej, Radonia 59, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa budynku inwentarsko - składowego.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 7 i 9 obrębu Radonia, gmina Mniszków.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać stosowne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków www.bip.mniszkow.pl, wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 24.03.2009 r.

RB. 7624/13/1611/MS/09

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że na wniosek firmy WOLPOL Zbigniew Biegała, ul. Wolności 3, 26-330 Żarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa biogazowni rolniczej.
 
Wnioski i uwagi, w tej sprawie, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków www.bip.mniszkow.pl, wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowości Mniszków.

Obwieszczenie

  Mniszków, dnia 20.02.2009 r.

RB. 7624/4584/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB. 7624/4584/08/09 z dnia 20.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Produkcji Cementu "G-K" Sp. zo.o. na działkach nr ew. 26, 27, 32, 33, 34, 35, 39 i 934/1 w miejscowości Stok, gmina Mniszków.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowościach Stok, Mikułowice, Jawor i Jawor Kolonia.


Obwieszczenie

  Mniszków, dnia 27.01.2009 r.

RB. 7624/6426/11/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB. 7624/6426/11/1/08/09 z dnia 26.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków od km 0+010 do km 4+861,1.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowościach Mniszków, Syski, Zajączków, Potok, Bukowiec nad Pilicą i Grabowa.


Obwieszczenie

  Mniszków, dnia 27.01.2009 r.

RB. 7624/6425/10/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB. 7624/6425/10/1/08/09 z dnia 26.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec nad Pilicą - Radonia od km 12+752 do km 20+843.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowościach Radonia, Błogie Rządowe, Małe Końskie i Marianka.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 16.01.2009 r.

RB.7624/6426/11/08/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 15.01.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 1/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków, gmina Mniszków od km 0+010 do km 4+861,1.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.
Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


OBWIESZCZENIE

  Mniszków, dnia 16.01.2009 r.

RB.7624/5445/9/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/5445/9/1/08/09 z dnia 15.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Wójcin - Mniszków od km 0+000 do km 4+766.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 16.01.2009 r.

RB.7624/5098/10/08/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 15.01.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 2/09 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n. Pilicą - Radonia gmina Mniszków od km 12+752 do km 20+843.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.
Jednocześnie informuję, że doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


OBWIESZCZENIE

  Mniszków, dnia 15.01.2009 r.

RB.7624/5097a/8/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/5097a/8/08/09 z dnia 14.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1501E - miejscowość Syski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


OBWIESZCZENIE

  Mniszków, dnia 15.01.2009 r.

RB.7624/5098/7/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/5098/7/08/09 z dnia 14.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 - miejscowość Stok Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice".
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


OBWIESZCZENIE

  Mniszków, dnia 15.01.2009 r.

RB.7624/5097/6/08/09

Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227)
 
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji znak RB.7624/5097/6/08/09 z dnia 14.01.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 22.12.2008 r.

RB 7624/6426/11/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku, Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków gmina Mniszków, od km 0+010 do km 4+861,1.
 
Wszelkie wnioski i uwagi, z możliwością wglądu do dokumentacji w tej sprawie można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.  Mniszków, dnia 22.12.2008 r.

RB: 7624/6426/11/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków gmina Mniszków od km 0+010 do km 4+861,1, na działkach nr 167, 192 i 80 obrębu Mniszków, nr 147 i 277 obrębu Grabowa, nr 908 obrębu Bukowiec n. Pilicą, nr 325 obrębu Zajączków.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 10
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków , ul. Powstańców Wlkp. 10. W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 22.12.2008 r.

RB 7624/6425/10/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku, Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n. Pilicą - Radonia gmina Mniszków, od km 12+752 do km 20+843.
 
Wszelkie wnioski i uwagi, z możliwością wglądu do dokumentacji w tej sprawie można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.  Mniszków, dnia 22.12.2008 r.

RB: 7624/6425/10/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości, że w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec n. Pilicą - Radonia gmina Mniszków od km 12+752 do km 20+843, na działkach nr 66, obrębu Bukowiec n. Pilicą, nr 798 obrębu Błogie Rządowe, nr 91 obrębu Małe Końskie, nr 114 obrębu Marianka, nr 354 i 14 obrębu Radonia.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 10.
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków , ul. Powstańców Wlkp. 10. W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 10.12.2008 r.

RB. 7624/5097/6/O/08

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków
o wydaniu postanowienia o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu.
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U.z 2008 r. nr 25 poz.150 z póĽn. zm.), w zwi±zku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 7/08 o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na przebudowie drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie o długo¶ci 0,7107 km.
Z tre¶ci± postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony ¦rodowiska, Gospodarki Nieruchomo¶ciami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Gminie Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomo¶ci przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 10.12.2008 r.

RB. 7624/5098/7/O/08

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków
o wydaniu postanowienia o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu.
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z póĽn. zm.), w zwi±zku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 8/08 o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 ? miejscowo¶ć Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna ,, Starachowice ?).
Z tre¶ci± postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony ¦rodowiska, Gospodarki Nieruchomo¶ciami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Gminie Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomo¶ci przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 10.12.2008 r.

RB. 7624/5098a/8/O/08

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków
o wydaniu postanowienia o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu.
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z póĽn. zm.), w zwi±zku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 12.11.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 9/08 o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1501 E ? miejscowo¶ć Syski.
Z tre¶ci± postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony ¦rodowiska, Gospodarki Nieruchomo¶ciami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Gminie Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomo¶ci przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków

  Mniszków, dnia 10.12.2008 r.

RB. 7624/5445/8/O/08

Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków
o wydaniu postanowienia o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu.
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z póĽn. zm.) w zwi±zku z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2008 r nr 199, poz 1227) zawiadamiam, że w dniu 04.12.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mniszków nr 10/08 o odst±pieniu od obowi±zku sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na przebudowie drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Wójcin ? Mniszków od km 0+000 do km 4+766.
Z tre¶ci± postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony ¦rodowiska, Gospodarki Nieruchomo¶ciami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w Gminie Mniszków.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomo¶ci przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl oraz wywieszone na tablicy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.


OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU

  Mniszków, dnia 26.11.2008 r.

RB. 7624/5445/9/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomo¶ci, że w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegaj±cej na przebudowie drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Wójcin Mniszków od km 0+000 do km 4+766, na działkach nr 486 obrębu Mniszków, 593 obrębu ¦wieciechów, gmina Mniszków, oraz działce nr 428/1 obrębu Wójcin, gmina Paradyż.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 10 i Urzędu Gminy Paradyż, ul. Konecka 4.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.


OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU

  Mniszków, dnia 26.11.2008 r.

RB. 7624/5098a/8/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomo¶ci, że w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegaj±cej na rozbudowie drogi gminnej relacji : droga powiatowa nr 1501E ? miejscowo¶ć Syski, na działkach nr 148, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 151/2, 158/4, 159/2, 254, 147 i 167 obrębu Grabowa gmina Mniszków, nr 2/2, 3/2, 4/5, 5/2, 6/2, 7/1, 18, 19/1, 20/1, 22/1, 23/1 i 25/1 obrębu Holendry gmina Mniszków oraz nr 215, 232/2, 241, 245/2 i 246/1 obrębu Syski gmina Mniszków.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków , ul. Powstańców Wlkp. 10.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.


OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU

  Mniszków, dnia 26.11.2008 r.

RB. 7624/5097/6/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomo¶ci, że w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegaj±cej na przebudowie drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie na odcinku o długo¶ci 0,7107 km, na działkach nr 258 i 317 obrębu Mniszków, gmina Mniszków.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków , ul. Powstańców Wlkp. 10.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.


OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU

  Mniszków, dnia 26.11.2008 r.

RB. 7624/5O98/7/08

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomo¶ci, że w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegaj±cej na rozbudowie drogi gminnej relacji : droga krajowa nr 12 ? miejscowo¶ć Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"), na działkach nr 326, 369, 338 i 347/1 obrębu Kamilówka, gmina Sławno, oraz działkach nr 36/2, 37/2, 38/2, 933, 934/3 i 960/2 obrębu Stok, gmina Mniszków.
 
Zgodnie z art. 30 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
 
 
Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków www.bip.mniszków.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków , ul. Powstańców Wlkp. 10 i Urzędu Gminy Sławno.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.11.2008 r.

RB. 7624/5098/7/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Firmy "VIA" USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, mgr inż. Tadeusz Budkowski, os. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko Zdrój, działaj±cej z upoważnienia Gminy Mniszków toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw±:
 
Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 - miejscowo¶ć Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice").
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.11.2008 r.

RB. 7624/5098a/8/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Firmy ?VIA? USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, mgr inż. Tadeusz Budkowski, os. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko Zdrój, działaj±cej z upoważnienia Gminy Mniszków toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw±:
 
Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 30312 - miejscowo¶ć Syski.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.11.2008 r.

RB. 7624/5445/9/1/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Zarz±du Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, 26-300 Opoczno, toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw±
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Wójcin - Mniszków od km 0+000 do km 4+766.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.11.2008 r.

RB. 7624/5707/10/1/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
?że z wniosku Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw±:
 
Rozbudowa budynku Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie wraz z rozbudow± sali gimnastycznej.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.11.2008 r.

RB. 7624/5097/6/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku Firmy "VIA" USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, mgr inż. Tadeusz Budkowski, os. Sikorskiego 1/8, 28-100 Busko Zdrój, działaj±cej z upoważnienia Gminy Mniszków toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazw±:
 
Przebudowa drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie o długo¶ci 0,7107 km.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 29.02.2008 r.

RB. 7624/239/2/08

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku, Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, ul. Rolna 5, toczy się przed tutejszym organem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1501E Mniszków-Zajączków.
 
W sprawie tej wnioski i uwagi, można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10 lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
INFORMACJA

Mniszków, dnia 07.01. 2008 r.

RB 7624/4584/08/1

INFORMACJA

Na podstawie art. 32 i art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
Budowa Zakładu Produkcji Cementu ,, G-K” Sp. z o.o. w miejscowości Stok, gmina Mniszków, na działkach nr ew. 26, 27, 32, 33, 34, 35, 39 i 934/1, z możliwością udziału społeczeństwa w tej sprawie.
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: ,, G-K” Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź.
 
Do wniosku załączony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o który wydana zostanie w/w decyzja.
 
Z dokumentacją w tej sprawie zapoznać się można w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Mniszkowie w terminie do dnia 29.01.2008 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
W powyższym terminie w sprawie tej można kierować na adres Urzędu Gminy wszelkie uwagi i wnioski.
Niniejszą informację zamieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowościach Stok, Mikułowice, Jawor i Kolonia Jawor,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.mniszkow.pl
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Mniszków, dnia 07.01.2008r.

RB 7624/4584/08/1
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam
 
że z wniosku, G-K” Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
 
Budowa Zakładu Produkcji Cementu ,, G-K” Sp. z o.o. w miejscowości Stok, gmina Mniszków, na działkach nr ew. 26, 27, 32, 33, 34, 35, 39 i 934/1.
 
 
Wszelkie wnioski i uwagi, z możliwością wglądu do dokumentacji w tej sprawie można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  Mniszków, dnia 07.01.2008r.

RB 7624/4289/5/07
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku, G-K” Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
 
Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 350 m, od istniejącego ujęcia wody i hydroforni w Mikułowicach do połączenia z wodociągiem rozdzielczym, na działkach o numerach ew. 280, 288/1 i 289 obrębu Mikułowice, gmina Mniszków.
 
Wszelkie wnioski i uwagi, z możliwością wglądu do dokumentacji w tej sprawie można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
 
INFORMACJA

  Mniszków, dnia 07.01. 2008 r.

RB 7624/4289/5/07
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 32 i art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 350 m, od istniejącego ujęcia wody i hydroforni w Mikułowicach do połączenia z wodociągiem rozdzielczym, na działkach o numerach ew. 280, 288/1 i 289 obrębu Mikułowice, gmina Mniszków.
z możliwością udziału społeczeństwa w tej sprawie.
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: ,, G-K” Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź.
Z dokumentacją w tej sprawie zapoznać się można w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Mniszkowie w terminie do dnia 29.01.2008 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
W powyższym terminie w sprawie tej można kierować na adres Urzędu Gminy wszelkie uwagi i wnioski.
Niniejszą informację zamieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Mikułowice,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.mniszkow.pl
 
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 Mniszków, dnia 07.01.2008r.

RB 7624/3940/4/07


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że z wniosku: Concert Sp. zo.o. Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
 
Budowa zakładu produkcji betonu w miejscowości Stok na działce nr ew. 38 w gminie Mniszków.
 
Wszelkie wnioski i uwagi, z możliwością wglądu do dokumentacji w tej sprawie można kierować na adres Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich lub składać w pokoju nr 3 tegoż Urzędu, w terminie 21 dni od daty dzisiejszej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30.
 
INFORMACJA

 Mniszków, dnia 07.01. 2008 r. 

 RB 7624/3940/4/07
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 32 i art 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa zakładu produkcji betonu w miejscowości Stok na działce nr ew. 38 w gminie Mniszków.
z możliwością udziału społeczeństwa w tej sprawie.
 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Concert Sp. zo.o. Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno.
 
Z dokumentacją w tej sprawie zapoznać się można w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Mniszkowie w terminie do dnia 29.01.2008 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530.
W powyższym terminie w sprawie tej można kierować na adres Urzędu Gminy wszelkie uwagi i wnioski.
Niniejszą informację zamieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscowości Stok,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.mniszkow.pl