Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 57/07

Wójta Gminy Mniszków z dnia 10.09. 2007 roku.


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220,

Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr

214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U.

z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.

1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nrl81,

poz. 1337 ) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.l, art.35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281,

poz. 2782, Dz. U .z 2005r. Nrl30, poz.1083, Dz.U.Nrl69, poz.1420, Dz.U.Nrl75,

poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nrl04, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220,

poz. 1601 )

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przeznaczam do zbycia grunt wyszczególniony w wykazie stanowiącym

załącznik nrl do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na

okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób

zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl.,

a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez

ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść w pliku Załącznik 1.pdf

Dodano dnia: 2007-09-12
Aktywny do dnia: 2007-10-02
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna