Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARU


 

 

Mniszków, dnia 04.12.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARU

 

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 2603 ) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha.

Forma rozporządzenia nieruchomością

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie

Wadium w zł

Obręb Mniszków

działka nr 120

KW 37306

Powierzchnia 0,05ha

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres do 3 lat.

Nieruchomość gruntowa wraz z lokalem użytkowym w budynku agronomówki.

Na cele prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych

od gruntu 40,00zł brutto

od lokalu 75,00zł brutto

 

12,00zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2009roku o godz 930- tej. w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

W przetargu mogą brać udział osoby uprawnione do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych ( wymagany dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii). Wadium w podanej wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 31.12.2008 r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium podlega niezwłocznie do zwrotu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odstąpienia, odwołania z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodano dnia: 2008-12-04
Aktywny do dnia: 2009-01-07
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna