Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/5/10

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


Mniszków, 2009-03-02

ZP 341/5/10

Wszyscy oferenci

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy.

 

Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia.

 

I Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej, elektroinstalacyjnej.

 1. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zatwierdzony do realizacji projekty budowlany, kosztorys ofertowy dostępne do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania określa obowiązujące prawo budowlane, niniejsze zaproszenie oraz postanowienia umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

KANAŁ GRAWITACYJNY

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 4 fi 200x 4,9 mm – 1069 m

2.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN 8 fi 200x 5,9 mm – 1846 m

3.Studnia rewizyjna betonowa fi 1200 mm z elementów prefabrykowanych – 29 kpl.

4.Studnia rewizyjna z tworzyw sztucznych PE fi 425 mm – 51 kpl.

5.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 80 m

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

6.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 160 mm -1031m

7.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200 mm - 20m

8.Studnia inspekcyjna z tworzyw sztucznych PE fi 425 mm – 63 kpl.

9.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 13 m

10.Przewierty rurą stalową fi 356x10,0 mm – 175 m

KANAŁ TŁOCZNY I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

12.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 125 – 8020,00m

13.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 75 – 1174,00m

14.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 40 – 127,00m

15.Studnia rozprężna betonowa fi 1200 mm – 8 kpl.

16.Przewierty rurą stalową fi 620x9,0 mm – 62 m

17.Przewierty rurą stalową fi 406x10,0 mm – 9 m

18.Przewierty rurą stalową fi 245x6,5 mm – 190 m

19.Przewierty rurą stalową fi 120x5,0 mm – 42 m

20.Przewierty rurą stalową fi 80x8,0 mm – 6 m

21.Kompletna przepompownia ścieków P-47, P-59, P-47A wraz z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym – 3 kpl

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

22.Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego – 1 kpl posiadający:

 1. moc nominalna prądnicy min 45 kVA

 2. napięcie 230/400

 3. zbiornika paliwa o pojemności na min. 8 godzin pracy

 4. silnik napędowy diesla

 5. rozruch elektryczny

 6. usytuowanego na przyczepie jednoosiowej z regulowaną wysokością dyszla,

 7. przewód giętki pięciożyłowy o przekroju 10 mm2 o długości min. 25 m zakończone dwoma wtyczkami siłowymi izolacyjnymi 63A/400V pięć styków

23.Pompa do brudnej wody

 1. pompa zatapialna z silnikiem chłodzonym przepływającym medium,

 2. wydajność – nie mniejsza niż 540 dm3/min,

 3. wysokość podnoszenia – nie mniej niż 22 m,

 4. moc silnika – nie więcej niż 1500 W

 5. zasilanie – 400 V,

 6. średnica zanieczyszczeń – nie mniej niż 5 mm,

 7. króciec tłoczny – min. Ø 50 na szybkozłącze,

24. Zamknięcie kanalizacyjne składające się z:

 1. kompletu zamknięć kanalizacyjnych ,,poduszek” pozwalających zamknąć rurociągi o średnicy 47-340 mm

 2. kupletu zamknięć kanalizacyjnych ,,poduszek” pozwalających zamknąć rurociągi o średnicy 67-330 mm

 3. butli ze sprężonym powietrzem o poj. min. 7 dm3, ciśnienie min. 250 kPa, z zaworem wydmuchowym,

 4. zaworu redukcyjno-sterujący z zaworem bezpieczeństwa 250 kPa,

 5. węża do sprężonego powietrza z końcówkami szybkowłączalnymi o długości min. 5m,

 6. sprzęgła redukcyjnego pozwalającego połączyć „poduszkę” z wężem pneumatycznym poprzez końcówkę szybkowłączalną,

PRZYŁĄCZA NA KANALE TŁOCZNYM

25.Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 17 fi 40 – 205,00m

26.Kompletna przepompownia mini UZT3, UZT4, UZT5, UZT6, UZT7, UZT8, UZT9, UZT10, UZT 11, UZT 12, UZT13 wraz z zasilaniem

energetycznym – 11 kpl.

27.Przewierty rurą stalową fi 80x8,0 mm – 41 m

 

II Zakres obowiązków

1) Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów

Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych. przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami)

2. Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny dodatkowo za organizację i koordynację realizacji

zadania w zakresie robót.

3. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do

kontrolowania jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń.

4. Inspektor Nadzoru będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i

rzeczowym.

5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:

• analiza dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i

podjęcia działań zaradczych,

• wyegzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji

robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

• zatwierdzenie, sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramu robót Wykonawcy,

• sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają kwalifikacje oraz

uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych – jeżeli takie są wymagane

• sprawdzanie czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają wymagane świadectwa i

certyfikaty,

• kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wycena

robót,

• weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w

związku z realizacją zadania,

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w

szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych oraz nie

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

• odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; dodatkowo

powinien uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać

udział w odbiorach gotowych obiektów,

• zawieszenie prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuowanie może

wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

• uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty.

6. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie

wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

7. Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru należy przekazanie terenu budowy Wykonawcy

robót budowlanych.

8. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie robót w ciągu okresu

realizacji zadania, oraz ma obowiązek udzielić informacji na każde żądanie Zamawiającego w

formie przez niego wskazanej.

 

III. Warunki udziału i ocena ich spełniania:

1. W postępowaniu do oceny będą brane oferty złożone i podpisane przez inspektorów wymaganych branż, dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy tej inwestycji .

2. Wymagane jest posiadanie doświadczenia w zakresie nadzorowania przynajmniej jednej inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej, o dł. min. 9 km, wykonana w ostatnich 3 latach licząc od daty złożenia oferty – dotyczy nadzorowania branży wodno – kanalizacyjnej. Warunek ten winien być potwierdzony stosownymi referencjami.

3. Wszystkie oferty branżowych inspektorów będą rozpatrywane wg jednego kryterium: cena .

4. Do formularza ofertowego należy załączyć uprawnienia budowlane oraz ważne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę usługi.

5. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i w/w dokumentów wraz z wypełnionym formularzem ofertowym. Brak spełnienia chociażby jednego w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 2010-11-30

 

V. Informacje dodatkowe

Wartość robót budowlanych przy tym obiekcie, wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi: 3 512 584,82 zł brutto.

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

 

 

Oferty należy składać do dnia 08.03.2010 do godz. 1200 .

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (referat budownictwa)

Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-76,

lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Marcin Wujek

Andrzej Pączek

tel. (44) 756-15-76

fax. 44) 756-15-23

w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530.

Zatwierdzony projekt budowlany jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3.


Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:
Formularz cenowy załącznik nr 1Wzór umowy załącznik nr 2

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Dodano dnia: 2010-03-02
Aktywny do dnia: 2010-03-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek