Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/5/06

wykonanie przyłącza energetycznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/5/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona WWW.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzedzie Gminy w Mniszkowie - refarat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kablowego NN do pompowni ścieków w miejscowości Radonia. Moc pompowni 7,5 kW. Całkowita długość kabla wynosi 208m.n. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45310000 - 3 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Roboty w zakresie instalacji elektrycznych nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 20.10.2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 2006-09-28 do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój sala konferencyjna. dnia 2006-09-28 o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-28 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. nie dotyczy Numer sprawy: ZP 341/5/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Wykonanie przyłącza energetycznego I.Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków WWW.bip.mniszkow.pl mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 Ogłoszenie o zamówienie publiczne opublikowano: Na tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia 2006-09-21 Na stronie internetowej: WWW.bip.mniszkow.pl dnia 2006-09-21 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: poniżej 60 000 euro. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 39 podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) – zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) , III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kablowego NN do pompowni ścieków w miejscowości Radonia. Moc pompowni 7,5 kW. Całkowita długość kabla wynosi 208m. Szczegółowy zakres zawiera: Projekt architektoniczno – budowlany. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 45310000-3 Wymagani stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania zamówienia 20.10.2006r. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków faksem: (44) 756-15-23 lub na adres e-mail: mniszkow@mniszkow.pl Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: stanowisko: Podinspektor do spraw zamówień publicznych. imię i nazwisko Marcin Wujek tel. (44) 756-15-22 fax. (44) 756-15-23 w terminach terminy w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30 3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: - do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru oraz oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 1 b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. d)Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. e)Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta). W przypadku podpisania oferty przez osoby posiadające pełnomocnictwo, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 91, poz. 817) . 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej a) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie b) oferta winna zawierać dokumenty z działu VIII pkt. 1 lit. b), c) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez oferenta / osoby uprawnioną do podpisania oferty w imieniu oferenta z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". VI. Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium VII. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres czas dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-09-28 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty A. Przygotowanie oferty 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. B. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty 3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 ( sekretariat) do dnia 2006-09-28 do godz. 12:00 2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków 3 Oznakowane oferty następujące: „Oferta na wykonanie przyłącza energetycznego”. 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 5. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Sala konferencyjna. dnia 2006-09-28 o godz. 12:15 6. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności X. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen, Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w: PLN. XI. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny Cena Px = N : W x 100 x Z Px – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (brutto) N – najniższa cena (brutto) z zaoferowanych; W – cena brutto badanej oferty Z – znaczenie czynnika(%) 8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: nazwę (firmę): nazwa firmy, adres wykonawcy: adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru: uzasadnienie 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Postanowienia umowy zawarto w: - projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: numer XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad zamówień przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi przewidzianej w art. 180 – 198, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.) Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie . XVI. Opis części zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych XVII. Umowa ramowa 1. Umowa ramowa 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej XVIII. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających XIX. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych XX. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna. 1.Adres poczty elektronicznej: mniszkow@mniszkow.pl 2.Adres strony internetowej: WWW.bip.mniszkow.pl XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, XXII. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.mniszkow.pl Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. XXV. Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty -- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XXVI. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Załączniki do SIWZ Załącznik nr1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Projekt umowy Załącznik nr 3 – Kosztorys nakładczy Załącznik nr 4 – Projekt przyłacza kablowego NN Miejscowość, 2006-09-21 Załącznik nr 1 ZP 341/5/06 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Mniszków przetarg nieograniczony na ,,Wykonanie przyłącza energetycznego” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie że realizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawe procedury przetargowej. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa.................................................................................................................... Siedziba................................................................................................................. Nr telefonu/faks...................................................................................................... nr NIP...................................................................................................................... nr REGON............................................................................................................... Dane dotyczące zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Ul. Powstańców Wlkp.10 26-341 Mniszków Zobowiązania wykonawcy Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. cena netto ............................................................................................................zł (słownie: ..............................................................................................................) podatek VAT.......................................................................................................zł cena brutto ..........................................................................................................zł (słownie: ...............................................................................................................) Oświadczam, że: 1) wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze przetargu, przeprowadzonego przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 6) jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy. 7) posiadamy konieczną wiedze wymaganą do przygotowania oferty oraz jej realizacji w określonym czasie; 8) nie zalegamy z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 9) nie byliśmy karani w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 10) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 12) deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 13. Upoważniamy ....................................................... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15. Do niniejszych ,,Oświadczeń oferenta „ dołączone jest Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi usług objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki. Termin płatności: .......... dni Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ……………………. Inne: Inne Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię .................................................................................................... Stanowisko ........................................................................................................... Telefon...................................................Fax......................................................... Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-28 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zastrzeżenie wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Inne informacje wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ______________________________________ (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy * niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty PROJEKT UMOWA nr......... Zawarta w dniu w Urzędzie Gminy pomiędzy: Gminą Mniszków reprezentowaną przez: mgr inż. Janusza Ciesielskiego - Wójta Gminy Mniszków zwaną dalej „Zamawiającym” NIP: 768-13-01-188 a ...............................z siedzibą.....................wpisana do rejestru reprezentowaną przez: ...................................... zwanym dalej „Wykonawcą” NIP: w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące wykonania przyłacza energetycznego 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót o których mowa w ust. 1 zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej. §2 1. termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 06.10.2006r. 2. termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.10.2006r. §3 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 06.10.2006r. §4 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu urządzeń i materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu. 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. §5 1. Strony ustalają że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi....................zł (słownie.......... ) netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki 22% i wynagrodzenie brutto...................zł. (słownie.......... ) 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i po jego odbiorze przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia. §6 Odbiór przedmiotu umowy stwierdzony zostanie w formie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron i stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenia za przedmiot umowy. §7 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % całego umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki b) za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % całego umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki c) w wysokości 20 % całości umówionego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % całości umówionego wynagrodzenia. 4. Powyższe zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez stronę odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. §8 Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy . Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. §9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. §10 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciom sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. §11 Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 3 - Kosztorys nakładczy Załącznik nr 4 - Projekt przyłacza kablowego NN cz.1 Załącznik nr 4 - Projekt przyłacza kablowego NN cz.2

Dodano dnia: 2006-09-21
Aktywny do dnia: 2006-09-28
Osoba redagująca: Marcin Wujek