Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 15/08

Wójta Gminy Mniszków


 

 

 

Zarządzenie Nr 15/ 08

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 21 lipca 2008 roku.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218 ) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 )

 

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do zbycia grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.

 

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 

Mniszków, dnia 21.07.2008 r.WYKAZ

do Zarządzenia Nr 15/08

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży.

 

Lp.

Nieruchomość numer

oznaczenie wg księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia w ha.

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości w zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ew. 466/4

Działka nr ew. 466/6

Księga Wieczysta KW 29612.

Obręb Radonia.

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia ogółem 1,02ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowa z przeznaczeniem budowlanym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.000,00zł. plus podatek VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. nieruchomość znajdowała się w strefie przeznaczonej pod zabudowę przemysłowo-usługową. Funkcja ta została zachowana w aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sposób zagospodarowania zostanie ustalony w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Umowa sprzedaży akt notarialny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl

 

Dodano dnia: 2008-07-22
Aktywny do dnia: 2008-08-31
Osoba redagująca: wójcikowski