Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/3/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/3/09                                                                                                                                                                          Mniszków, 11.05.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZ WIEŚ STOCZKI” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/3/09.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 730-1530

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa i inwestycji .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Stoczki na długości 1300m; szerokości jezdni 4,5 m, po dwóch stronach drogi powiatowej na dwóch odcinkach : odcinek ozn. A o długości 799,58m ( wschodnia strona w/w drogi), opisany PTA km 0+000-KTA km 0+799,58 i odcinek ozn. B o długości 500,42 m ( zachodnia strona w/w drogi), opisany PTB km 0+000-KTB km 0+500,42, polegający na:

1)mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

2) regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych

  3)wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na istniejącej warstwie z destruktu lub brukowej

  4)skropieniu nawierzchni drogowej asfaltem

  5)ułożeniu nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm

  6)wykonaniu poboczy o szer. 0,75m z tłucznia kamiennego

  7)wykonaniu pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie technicznym i przedmiarze robót

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233226-9drogi dojazdowe

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Drogi dojazdowe

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 września 2009r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone przez zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy;

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

7) złożą ważną ofertę;

8) złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

   

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności; chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą


Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą ;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

f) zawiera omyłki w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;


9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 słownie: dziesięć tysięcy złotych

 1. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, sposób przekazania: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się datę i godzinę pojawienia się tych środków na rachunku bankowym zamawiającego.

3. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sekretariat

 

do dnia 02.06.2009r. do godz. 1200

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 02.06.2009r. o godz. 1225

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 1 lipca 2009r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 

 

SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie

5. Przedmiary robót

6. Dokumentacja techniczna

7. Szczegółowy opis robót

____________________________________

Gmina Mniszków

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-02
Osoba redagująca: Andrzej Pączek