Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/1/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków dnia, 08.05.2008 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/2/1/08

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/2/08 Nazwa zadania: ,,Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Wodociągowy – Jadwiga Kafar

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Słowackiego 182/60

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-16.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Usługi ogólno-budowlane Instalatorstwo Sanitarne

Tadeusz Kostrzewa 95-040 Koluszki ul. Żelazna 22

148.474,00 zł

Odrzucono

2.

Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne Boltom Bolesław Majczyna ul. Słowckiego 77, 97-300 Piotrkow Tryb.

124.285,06 zł

91,34

3.

Zakład Wodociągowy – Jadwiga Kafar

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Słowackiego 182/60

113.527,30 zł

100

4.

Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

97-310 Moszczenica Kosów

ul. Główna 92

129.800,00 zł

87,46

5.

Ceramika Serwis spółka z o.o.

26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 83-89

161.928,72 zł

Odrzucono

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje o odrzuceniu następujących ofert w postępowaniu:

 

1) Usługi ogólno-budowlane Instalatorstwo Sanitarne

Tadeusz Kostrzewa

95-040 Koluszki

ul. Żelazna 22

(Oferta nr 1)

 

2) Ceramika Serwis spółka z o.o.

26-300 Opoczno

ul. Piotrkowska 83-89

(Oferta nr 5)

 

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty.

Podstawa odrzucenia oferty nr 1 złożonej przez Usługi ogólno-budowlane Instalatorstwo Sanitarne Tadeusz Kostrzewa jest załączenie niewypełnionego i niepodpisanego kosztorysu ofertowego.

Postawa odrzucenia oferty nr 5 złożonej przez Ceramika Serwis spółka z o.o. 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 83-89 jest załączenie kosztorysu ofertowego niezgodnego z ,,Przedmiarem robót” (zał. Nr 6 do SIWZ), a mianowicie w pozycji nr 6 kosztorysu ofertowego (roboty ziemne) wykonawcza przyjął ilość 30,120100 m2 umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi zamiast 3 012,00 m2. Ponadto Oferent sporządzając kosztorys ofertowy notorycznie zmieniał lub skracał część opisową w porównaniu z ,,Przedmiarem robót” załączonym do specyfikacji.

 

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt.2 (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

                                                                                                                                                                                           imię i nazwisko

                                                                                                                                                                         podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2008-05-08
Aktywny do dnia: 2008-05-16
Osoba redagująca: Marcin Wujek