Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/5/MW/09

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Mniszków dnia 25.08.2009 r.

 

ZP 341/1/5/MW/09

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ,,Przebudowy dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

Wzór Umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

 

  1. §19 ust. 1

 

jest:

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do …… dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w §17 ust. 1.

 

winno być:

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w §17 ust. 1.

 

  1. §22 ust. 1

 

jest:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót na cały przedmiot umowy w terminie ............. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania..

 

winno być:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót na cały przedmiot umowy w terminie 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

 

  1. W §7 dodaje sie ustępy 4, 5, 6, 7

 

  1. ust. 4 Wykonawca zobowiązuje sie do przechowywania dokumentów w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem do dnia 31.12.2021 r. (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Łódzkiego) o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

ust. 5 W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającą i Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Łódzkiego) o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

ust. 6 W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający i/lub Instytucja Zarządzająca powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1.

ust. 7 Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodano dnia: 2009-08-26
Aktywny do dnia: 2009-09-03
Osoba redagująca: Marcin Wujek