Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO


Nr sprawy : ZP 341/3/10                                                                                 Mniszków, 2010-03-01

 

Zamawiający: GMINA MNISZKÓW

26-341 MNISZKÓW  ul. Powstańców Wielkopolskich10

tel. (0-44) 756-15-22

/fax (0-44) 756-15-23

 

 

 

 

Wszyscy oferenci

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy.

 

I.W związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację przebudowy i rozbudowy budynku „Domu Ludowego”w Budowcu nad Pilicą, Gmina Mniszków  zwraca się z zapytaniem o koszt usługi, polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, sieci i instalacji sanitarnej, elektroinstalacyjnej, dla tej inwestycji.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku „Domu Ludowego” o łącznej (istniejącej i projektowanej) kubaturze 1947,72 m³, pow. użytkowej 328,42m², pow.zabudowy 387,55m² w Bukowcu nad Pilicą o kotłownię o kubaturze 111,12m³, pow. użytkowej 13,98 m², pow zabudowy 26,37m² wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan,c.o.,elektryczną oraz jego wyposażenie , wykonanie zbiornika na ścieki oraz zagospodarowanie terenu.

I.1  Termin wykonania robót budowlanych przy tym zadaniu: 30.08.2010r.

I.2  Wartość robót budowlanych przy tym obiekcie , wynikająca z przeprowadzonego     postępowania przetargowego wynosi: 484.358,87 zł brutto.

 

II.Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w inwestycji  w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, sieci i instalacji sanitarnej, elektroinstalacyjnej.

1.      Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają pozwolenia na budowę, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zatwierdzone do realizacji projekty budowlane, kosztorysy ofertowe.

2.      Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadań określa  obowiązujące prawo budowlane oraz postanowienia umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

III.Warunki udziału i ocena ich spełniania:

1.W  postępowaniu do oceny będą brane oferty złożone i podpisane przez  inspektorów  wymaganych  branż, dotyczące usługi nadzoru inwestorskiego przy tej inwestycji .

2.Wykonawca składa jedną ofertę na formularzu cenowym wg wzoru 1.

3. Wszystkie oferty branżowych inspektorów  będą rozpatrywane wg jednego kryterium: cena .

4.Do formularza ofertowego należy załączyć uprawnienia budowlane oraz ważne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tego  wykonawcę usługi.

5.Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń i w/w dokumentów wraz z wypełnionym formularzem ofertowym. Brak spełnienia chociażby jednego w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

 

IV.Termin wykonania zamówienia:

do dnia 2010.09.30

 

 

V. Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z osobami, które przedstawią najkorzystniejszą ofertę zostaną podpisane umowy. Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga  

Cena

100 %

 

 

VI. Oferty należy składać do dnia 05.03.2010 do godz. 1200 .

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (referat budownictwa)

Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-23,

lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl.

Decyduje data wpływu oferty.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo Zamówień Publicznych.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Andrzej Pączek

Marcin Wujek

tel. (44) 756-15-76     

fax. 44) 756-15-23     

w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530.

Dokumentacja budowlana jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

-      Formularz ofertowy wzór nr 1

-     Wzór umowy wzór nr 2

           

 
Załączniki:Projekt umowy

Formularz cenowy
 

 

____________________________________

                                                                                                            Kierownik Zamawiającego

Dodano dnia: 2010-03-01
Aktywny do dnia: 2010-03-05
Osoba redagująca: Andrzej Pączek