Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie nr 1/2006

Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ; z 2004 r. nr 64, poz. 593,nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135; z 2005 r. nr 155, poz. 1298, nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr XXXIX/199/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 roku”. Rodzaj zadań: organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży, przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska ww. imprez, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy ( z podziałem na zakup nowego sprzętu i utrzymanie posiadanego), utrzymanie i pielęgnacja boiska oraz należytej czystości i estetyki wokół stadionu. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań - 50.000 zł Do oferty należy dołączyć: a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, b) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), c) kosztorys realizacji zadania Gminy, d) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku, e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2005 rok. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt, kierując się oceną wyrażoną przez Komisję Konkursową, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania: Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2006 r. Warunki realizacji zadania zostaną określone umową, Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Mniszków Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku” w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, w sekretariacie w terminie do dnia 23 lutego 2006 roku do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2006 roku o godzinie 13:00 w sali obrad w Urzędzie Gminy w Mniszkowie. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie oraz Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dostępne są na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie.

Dodano dnia: 2006-01-17
Aktywny do dnia: 2006-02-23
Osoba redagująca: Nojek Sławomir