Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP 341/2/09                                                                                                                                                               Mniszków, 12.05.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/2/09.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 7:30-15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi gminnej przez wieś Jawor na odcinku od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+000 do km 0+477,40 o łącznej długości 810,12 m, polegający na:

 1. wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm.

 2. ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm.

 3. wykonanie pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233226-9drogi dojazdowe

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Drogi dojazdowe

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia 15.10.2009 r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy;

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

7) złożą ważną ofertę;

8) złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania ofertą


Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 1. jest niezgodna z ustawą;

 2. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 słownie: pięć tysięcy złotych

 1. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

3. Zwrot wadium/zatrzymanie wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

 

do dnia 02.06.2009 r. do godz. 12:00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 02.06.2009 r. o godz. 12:15

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.07.2009 r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 

 

SPECYFIKACJA

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie

5. Przedmiary robót

6. Projekt budowlany1

7. Projekt budowlany1a

8. Szczegółowy opis robót

____________________________________

Gmina Mniszków

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-04
Osoba redagująca: Marcin Wujek