Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/02/10

Wyjaśnienia


Mniszków dnia 21.01.2010 r.

ZP 341/1/02/10

Wszyscy oferenci

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach: Małe Końskie, Marianka, Radonia".

 

Zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Gmina Mniszków, przesyła treść zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami w następującym zakresie :

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień  Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

Odpowiedź do pytania 1.

 

Wykonawcy opracowując oferty zobowiązani są uwzględniać zapisy SIWZ oraz dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Pytanie 2:

W myśl art.8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego , czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź do pytania nr 2:

 

Art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności , po nowelizacji z dnia 15.12.2006r (Dz. U. nr 249, poz. 1843) otrzymał brzmienie :

„5. Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.”

Ponadto podczas realizacji inwestycji inspektor nadzoru będzie sprawdzał wbudowywane materiały.

 

Pytanie nr 3:

W zamieszczonym na stronie projekcie nie ma szczegółowych danych dotyczących pompowni i studni. Proszę o zamieszczenie rysunków studni i przepompowni oraz podanie dokładnych parametrów pompowni.

 

 

 

Odpowiedź do pytania nr 3

W załączeniu szczegółowy projekt pompowni

Pytanie nr 4

Prosimy o załączenie na stronie internetowej dokumentacji dotyczącej zasilania przepompowni ścieków, a w szczególności danych dotyczących rozdzielni RG

Odpowiedź do pytania nr 4

Zasilanie pompowni ścieków łącznie z danymi dotyczącymi rozdzielni Głównej znajdują się w załączonym projekcie.


Załącznik


Dodano dnia: 2010-01-22
Aktywny do dnia: 2010-02-09
Osoba redagująca: Marcin Wujek