Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg Nr ZP/02/05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI pow. 60.000 euro


Przedmiot zamówienia roboty budowlane Mniszków: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia Zamawiający Gmina Mniszków, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax 044 7561523, e-mail: mniszkow@mniszkow.pl, www.mniszkow.pl. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą na podstawie pisemnego zamówienia przez oferenta, SIWZ dostępna do 19.03.2005, cena - 100,00 zł. Opis przedmiotu zamówienia budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia. Lokalizacja: wykaz działek według załączników do dokumentacji projektowej. Niniejsze zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ilości 334 szt., 2 pompownie ścieków oraz 10 urządzeń zbiornikowo-tłocznych przydomowych. Układ sieci dostosowany został do naturalnego ukształtowania terenu. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: a) rury PVC w. 200 mm - 19415 m.b. b) rury PVC w. 160 mm - 6120,6 m.b. c) rury PE, PEHD 125 mm - 1490 m.b. d) rury PE, PEHD 110 mm - 1693 m.b. e) rury PE, PEHD 90 mm - 224 m.b. f) rury PE, PEHD 63 mm - 244 m.b. g) s.k. Wawin 315 mm - 330 szt. h) studnia z kręgów 1200 mm - 565 studni i) studnia z kręgów 1000 mm - 9 studni j) kominy z kręgów 800 mm - 128,5 m łącznie k) pompownie (D=1,2 m; H=6m); (D=1,5 m; H=7,2m) l) zakup, dostawa i montaż urządzeń zbiornikowo-tłocznych pompowni przydomowych - 10 szt. m) zakup i dostawa agregatu prądotwórczego przenośnego - przewoźnego przeznaczonego do pracy ciągłej o mocy 6,5 kW i napięciu 3 x 400 V z rozruchem ręcznym Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej - do wglądu w Urzędzie Gminy Mniszków pok. nr 7 oraz przedmiar robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gmina Mniszków, miejscowość Mniszków, pow. opoczyński, województwo łódzkie. Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40, 45.23.24.23. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Termin wykonania zamówienia data rozpoczęcia: 15.04.2005; data zakończenia: 20.11.2006; Do 20 listopada 2005 r. wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mniszków i włączenie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków - Etap I. Do 15 listopada 2006 r. wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jawor, Kolonia Jawor, Radonia - Etap II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e) wniosą wadium spełniające wymagania niniejszej SIWZ f) złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu g) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty h) spełnią inne warunki określone w SIWZ i) aktualną informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków oraz zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 2,00 mln PLN wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert j) bilans oraz rachunek zysków i strat za lata: 2001, 2002, 2003, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty i zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za lata: 2001, 2002, 2003 wskazującym na osiągnięcie w każdym roku obrachunkowym obrotu o sumie co najmniej 3,00 mln PLN k) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat: (2002, 2001, 2002, 2003, 2004) kanalizacji sanitarnych z podaniem wartości zamówień, dat wykonania, zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że obroty te zostały wykonane należycie (referencji poprzednich zamawiających). Wykonawca w sporządzonym wykazie powinien przedstawić wykonanie przynajmniej 2 inwestycji o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż 5,00 mln PLN każda. Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 100 000,00 PLN. Kryteria oceny ofert najniższa cena – 100% Termin i miejsce składania ofert W siedzibie Zamawiającego wejście A Sekretariat pokój nr 3 do dnia 25.03.2005 do godziny 10:00. Termin związania ofertą 60 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, tj. od 25.03.2005r. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Dnia 25.03.2005, godzina 10:00, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna.

Dodano dnia: 2005-01-24
Aktywny do dnia: 2005-03-25
Osoba redagująca: Nojek Sławomir