Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341-1/2/10

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 

ZP 341-1/2/10                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mniszków dn 04.02.2010

 

 

 

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem. Nr sprawy: ZP341/2/10.

 

Na podstawie art. art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.Dz.U z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: ZP 341/2/10 w następujący sposób :

 

 1. T e k s t , k t ó r y n a l e ż y z m i e n i ć w t r e ś c i S I W Z:

   

  I.1.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ust.2 ,ust.3 rozdziału III Opis Przedmiotu Zamówienia:

  - w ust. 2 rozdziału III SIWZ jest : (..) Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

  - w ust. 2 rozdziału III SIWZ powinno być : ( …) Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

  - w ust. 3 rozdziału III SIWZ jest:

  -5) Dotyczących oznakowania (…)
  -4)Innych, wynikających (…)

  -w ust.3 rozdziału III SIWZ
  powinno być:
  -4) Dotyczacych oznakowania(...)
  - 5) Innych, wynikających (…)

 

  I.2Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ust.1,ust.2 rozdziału XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

  - w ust.1 rozdziału XI jest: Oferty należy SKŁADAĆ (…) w terminie do dnia 17.03.2010r.do godz.12:00

  -w ust.1 rozdziału XI powinno być : Oferty należy SKŁADAĆ (…) w terminie do dnia 18.03.2010r. do godz. 12:00

  -w ust.2 rozdziału XI jest: Oferty zostaną OTWARTE (…) w dniu 17.03.2010r. o godz.12:15

  - w ust.2 rozdziału XI powinno być : Oferty zostaną OTWARTE (…) w dniu 18.03.2010 o godz.12:15.

          

  I.3 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: w załączniku formularza ofertowego -WZÓR NR 2

  - za pkt 73 jest : Dopuszcza się zastosowanie w samochodach ratowniczo-gaśniczych urządzeń i wyposażenia o rozwiązaniach równoważnych oraz wyposażenia dodatkowego o parametrach równoważnych.

  - za pkt 73 powinno być : W przypadkach, gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne w opisach przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych. Przedstawione wyżej wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia, stanowią minimum techniczne, jakościowe, oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 PzP wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają w/w określone wymagania. Zamawiający oczekuje w takich sytuacjach załączenia do ofert stosownych oświadczeń oferentów, że oferowane równoważne materiały spełniają wymagania zamawiającego, określone we wzorze Nr 2 SIWZ wraz z innymi dokumentami jak np.: świadectwo jakości, oświadczenie producenta o gwarancji zachowania dobrej jakości materiałów, zastosowanych w sprzęcie, urządzeniach, w wyposażeniu dodatkowym. W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących równoważności oferowanych produktów, udowodnienie tego faktu spoczywa na oferentach. W takich sytuacjach Wykonawca dostarczy opinię rzeczoznawcy z branży ochrony p-pożarowej, z której będzie jednoznacznie wynikać, że oferowana dostawa odpowiada pod względem technicznym, jakościowym - produktom, wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ nr: ZP 341/2/10.

  II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodano dnia: 2010-02-04
Aktywny do dnia: 2010-03-18
Osoba redagująca: Andrzej Pączek