Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg Nr ZP/03/05

Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1.Rodzaj zadania: a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej, b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, c) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, d) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i utrzymanie posiadanego), e) prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska ww. imprez, f) utrzymanie i pielęgnacja boiska oraz należytej czystości i estetyki wokół stadionu. 2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań – 50.000 zł 3.Zasady przyznawania dotacji określa uchwała nr XXVIII/149/04 Rady Gminy Mniszków z dnia 30.12.2004r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku oraz Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2004 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31.12.2004 roku. Do oferty należy dołączyć: a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść merytoryczną) kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, b) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) wykaz podobnych zadań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z rekomendacjami, d) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku, e) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok, f) harmonogram realizacji zadania. 4.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt, kierując się oceną wyrażoną przez Komisję Konkursową, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 5.Termin, warunki i miejsce realizacji zadania: a) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 r. b) Warunki realizacji zadania zostaną określone umową c) Miejscem realizacji zadania jest teren sołectwa Mniszków w gminie Mniszków. 6.Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – piłka nożna sołectwo Mniszków” w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 10, w sekretariacie w terminie do dnia 25 lutego 2005 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2005 r. o godz. 12:00 w sali obrad w Urzędzie Gminy w Mniszkowie. 7.Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2004 roku. W 2004 roku na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydano – 47.000 zł O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie. Program współpracy oraz Regulamin działania Komisji Konkursowej dostępne są na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2004 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31.12.2004 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE MNISZKÓW § 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć: - organizacje pozarządowe, - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane § 2. Ogłoszony przez Wójta Gminy Mniszków otwarty konkurs ofert może dotyczyć powierzenia lub wsparcia realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z p. zm.) § 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zależności od rodzaju zadania zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej a także w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków na tablicy ogłoszeń. Ponadto ogłoszenie wraz z regulaminem konkursu dostępne będzie na stronie internetowej Gminy Mniszków. § 4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić jednocześnie działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty. § 5. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku. § 6. Składane oferty będą rejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Sekretariat. § 7. Zespół Opiniujący sprawdza czy składana oferta spełnia wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi określone w § 8 niniejszego regulaminu i dokonuje odrzucenia ofert nie spełniających tych wymogów. § 8. Złożona oferta podlega także odrzuceniu jeżeli: - oferentem jest podmiot, który nie rozliczył się z poprzednio uzyskanego dofinansowania a upłynął już określony termin rozliczenia - została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie. § 9. Oceny złożonych i nie odrzuconych ofert dokonuje Zespół Opiniujący powołany przez Wójta Gminy Mniszków. § 10. Przy rozpatrywaniu ofert oceniający biorą pod uwagę następujące kryteria: - kwalifikacje oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty, - ilość uczestników korzystających z zadania oraz planowane efekty - dogodny dostęp uczestników korzystających z oferowanych usług § 11. Określone w ogłoszeniu o konkursie środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. - działalność gospodarczą, - wynagrodzenia osób niezwiązanych z realizacją zadania, - koszty obsługi administracyjnej, - działalność polityczną i partyjną. § 12. Zespół Opiniujący przedkłada Wójtowi Gminy Mniszków wykaz wybranych oferentów do realizacji zadań określonych w ogłoszonym konkursie ofert. §13. Wykaz o którym mowa w § 12 niniejszego regulaminu po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy Mniszków zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym w zależności od rodzaju zadania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków. § 14. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu.

Dodano dnia: 2005-01-26
Aktywny do dnia: 2005-02-25
Osoba redagująca: Nojek Sławomir