Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE ZP 341/4/2/09

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Mniszków dnia, 12.06.2009 r.

ZP 341/4/2/09

 Wszyscy oferenci

 

 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/4/09 Nazwa zadania: ,,Budowa drogi gminnej Mikułowice – Stok”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Budowy i Eksploatacji

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Luboszewska 61/69

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-24

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,Erbedim” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Tryb.; ul. Żelazna 3

467.971,20 – brutto

97,68

2.

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 61/69

457.113,85 – brutto 

100

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38

504.721,04 – brutto

90,58

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

496.240,38 – brutto

92,12

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROMO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 26-200 Końskie ul. Zielona 7

542.361,47 – brutto

84,28

 

   2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-24
Osoba redagująca: Marcin Wujek