Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 60.000 euro


Przedmiot zamówienia Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji o nazwie: "Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowościach Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia" Zamawiający Gmina Mniszków, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax 044 7561523, e-mail: mniszkow@mniszkow.pl, www.mniszkow.pl. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą na podstawie pisemnego zamówienia przez oferenta, cena SIWZ - 20,00 zł. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji o nazwie: "Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowościach Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami od dnia planowanego rozpoczęcia robót, tj. od dnia 15.04.2005r. po dzień ich zakończenia i przekazania inwestycji inwestorowi tj. do dnia 22.11.2006r.. 2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Inżynierem Projektu (Kontraktu) zadania inwestycyjnego. 3. Wykonawcy zobowiąże się należcie wykonać pełen zakres czynności określonych w art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.40-4, 74.26.20.00-3, 74.26.21.00-4 Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia 2006-11-22 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców: Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się osoby związane umową na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla inwestycji o podobnym zakresie realizowanych przez innych inwestorów. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Kryteria oceny ofert najniższa cena – 100% Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w: siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Mniszkowie Powstańców Wlkp. 10 Kod 26-341 Mniszków Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2005-02-22 do godz. 12.00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. Termin związania ofertą: Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2005-03-24 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Dnia 2005-02-22 o godz. 12.15, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna.

Dodano dnia: 2005-02-03
Aktywny do dnia: 2005-02-22
Osoba redagująca: Nojek Sławomir