Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/07

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


Mniszków, dnia 21.02.2007
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
 Do wszystkich Wykonawców
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/2/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Protestujący:
Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula
ul. Krasickiego 2
97-500 Radomsko
Oprotestowany:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:
Protest zostaje uznany za zasadny
Uzasadnienie
W proteście z dnia 16.02.2007 r. Protestujący – Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula z siedzibą w Radomsku ul. Krasickiego 2; 97-500 Radomsko zarzucił między innymi, że pełnomocnictwa złożone przez ,,PKP Energetyka” sp. z o.o. Zakład Łódzki z siedzibą w Łodzi ul. Tuwima 28 90-002 Łódź w formie kserokopii podpisanej ,,za zgodność z oryginałem” przez samych pełnomocników są nieprawidłowe.
Zamawiający w wyniku ponownej analizy dokumentów przyznaje, że powyższy zarzut podniesiony przez Protestującego - jest zasadny.
W związku z powyższym oferta złożona przez ,,PKP Energetyka” sp. z o.o. Zakład Łódzki została podpisana i złożona przez osoby nieuprawnione.
Pozostałe zarzuty podniesione przez Protestującego, w wyniku powyższej konsekwencji (oferta złożona przez osoby nieuprawnione) zostały przez Zamawiającego oddalone. Konsekwencją powyższego będzie powtórzenie czynności oceny złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 O dokonaniu nowych czynności w postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oddzielnym pismem.
Pouczenie:
Na powyższe rozstrzygnięcie protestu nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./

Dodano dnia: 2007-02-21
Aktywny do dnia: 2007-02-26
Osoba redagująca: Marcin Wujek