Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/4/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków, 25.07.2007

 

wszyscy oferenci

ZP 341/4/07

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

ZADANIE l: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/4/07.

 

l. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. l Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zadanie nr l

 

Przewóz osób Bogdan Kowalewski

Błogie Rządowe 7

26-341 Mniszków

Zadanie nr 2

 

Przewóz Osób Andrzej Świderski

Błogie Rządowe 53

26-341 Mniszków

Uzasadnienie wyboru: uzyskał największą ilość punktów.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007 -08-02 .

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. l Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypad zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

Dodano dnia: 2007-07-25
Aktywny do dnia: 2007-08-04
Osoba redagująca: Marcin Wujek