Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/4/2/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków dnia, 12.06.2008 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/4/2/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/4/08 Nazwa zadania: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olimpiów – Granica Gminy”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROMO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

26-200 Końskie, ul. Zielona 7

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38

336.206,63 zł

94,50

2.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.

97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3

366.849,89 zł

86,61

3.

Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 71

405.225,94 zł

78,40

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROMO” spółka z o. o.

26-200 Końskie, ul. Zielona 7

317.715,28 zł

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni zadni wykonawcy.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26
Osoba redagująca: Marcin Wujek