Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszkówzp 341/1/03/10

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


Mniszków, dnia 25.01.2010 r.

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/1/10 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Protestujący:

"REBUD"
C.Krygier, M.Michalski, W. Remba sp. j.

97-400 Bełchatów

Ul. Gen. Czyżewskiego 50

Oprotestowany:

Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków

 

            Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm./- zwanej dalej ,,Ustawą informuje że protest wniesiony w dniu 15.01.2010 r. przez ” REBUD" C.Krygier, M.Michalski, W. Remba sp. j. z siedzibą w Bełchatowie, dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaje przez Zamawiającego uznany jako zasadny

Uzasadnienie

W dniu 15.01.2010 wpłyną do zamawiającego protest zarzucający Zamawiającemu naruszenie przepisów tj:

- art. 7 ust. 1 ustawy nakazujący przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz  równe traktowanie wykonawców.

Czynnością objętą niniejszym protestem jest czynność sporządzenia ogłoszenia oraz SIWZ przez Zamawiającego a w szczególności określone warunku udziału w postępowaniu:

Pkt V, 2)

- ,,posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: udokumentują, że wykonali z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, poprzez zamówienie o podobnym rodzaju i wartości jak w niniejszym postępowaniu należy rozumieć  budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 3 mln brutto” . Protestujacy wykonawca niezgadza się z ograniczeniem wymogu co do realizacji tylko kanalizacji sanitarnej i wnoni o jego zmiane tak aby uwzględniał on również kanalizację deszczową, która także jest zamówieniem o podobnym rodzaju. Zamawiający po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje zasadność stwierdzenia i wprowadza zmianę w SIWZ   w Pkt V, 2) a) w następujący sposób:

Przed zmianą było:

,,udokumentują, że wykonali z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, poprzez zamówienie o podobnym rodzaju i wartości jak w niniejszym postępowaniu należy rozumieć budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 3 mln brutto, (potwierdzone dokumentem świadczącym o należytym wykonaniu robót takim jak: referencje, protokół końcowy odbioru), w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”

Po zmianie jest:

,,udokumentują, że wykonali z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, poprzez zamówienie o podobnym rodzaju i wartości jak w niniejszym postępowaniu należy rozumieć budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 3 mln brutto, (potwierdzone dokumentem świadczącym o należytym wykonaniu robót takim jak: referencje, protokół końcowy odbioru), w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”

W wyniku wprowadzonej zmiany w SIWZ zmianie ulega również ogłoszenie pkt. 7), 1, 2), a), które otrzymuje brzmienie:

,,udokumentują, że wykonali z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, poprzez zamówienie o podobnym rodzaju i wartości jak w niniejszym postępowaniu należy rozumieć budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 3 mln brutto, (potwierdzone dokumentem świadczącym o należytym wykonaniu robót takim jak: referencje, protokół końcowy odbioru), w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.02.2010 r. godz. 12:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert, na dzień 05.02.2010 r. godz 12:15

Powyższe zmiany wykonawcy winni uwzględnić w składanych ofertach

Pouczenie

 

Protestujący ma prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia niniejszego protestu.

Dodano dnia: 2010-01-25
Aktywny do dnia: 2010-02-09
Osoba redagująca: Marcin Wujek