Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/7/09

Wyjaśnienia treści SIWZ


Mniszków, 2009-09-02

ZP 341/1/7/09

 

 

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

 

 

Wszyscy oferenci

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/7/09. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego.W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące udostępnienia dokumentów tj.:

 

 1. Sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2008 w tym Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP

 2. Sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2008 w tym Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP

 3. Uchwały Rady Gminy w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 r.

 4. Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie uchwalone po dniu 30.06.2009r wraz z załącznikami do uchwał i zarządzeń (jeśli takie były).

 5. Prognozy długu na rok 2009 i lata następne.

 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 7. Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu.

 8. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu przez Gminę.

 9. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.

 10. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok.

 11. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budżetowego i prognozy długu Gminy na 2009 r.

 12. Wypełnionego załącznika do niniejszego pisma.

 

Odpowiedź na pkt. 1-12:

w/w wymienione dokumenty dostępne w wersji elektronicznej poniżej, natomiast oryginały dokumentów znajdują sie w siedzibie Zamawiajacego;

 

ponadto wyjaśniamy zapisy w SIWZ:

 1. Harmonogramu spłat w SIWZ „Spłata od dnia 31.03.2010 do 31.12.2015” w Załączniku nr 2 do SIWZ Harmonogram spłat rat kredytu: 31.04.2010, 31.04.2011, 31.04.2012, 31.04.2013, 31.04.2014, 31.04.2015.

 

 

 

Odpowiedź:

Spłaty rat kredytu będą oczywiście na koniec kwartału tj. 31 marca tak jak zostało to zapisane w oposie przedmiotu zamówienia a nie 31 kwietnia jak zostało zapisanie w załączniku nr 2 do SIWZ Harmonogram spłat rat kredyt.

 

 1. W SIWZ brak jest zapisu dotyczącego stawki WIBOR, jaką należy przyjąć do obliczenia ceny kredytu oraz harmonogramu spłat odsetek od kredytu.

Odpowiedź:

Do wyliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć WIBOR 3M natomiast spłata odsetek od kredytu odbywać się będzie kwartalnie poczynając od 30.09.2009 r.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


 


    >>> Wjaśnienia - PLIKI <<<

Dodano dnia: 2009-09-03
Aktywny do dnia: 2009-09-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek