Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg nr 2/2006

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP – 7 z terenu gminy Mniszków 1)Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 13 26-341 Mniszków strona internetowa: www.mniszkow.pl E-mail: zuk@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7.30 – 15.30 tel. 044 7561955 fax: 044 7561523 2)Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub zostanie wysłana pocztą na podstawie pisemnego zamówienia przez oferenta Cena SIWZ – Bezpłatnie 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP-7 z terenu gminy Mniszków 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: od dnia 10.02.2006 do 31.12.2006 r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferta powinna być kompletna, zawierająca wszystkie wymagane załączniki określone w SIWZ . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, złożą ważną ofertę, złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert, 8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100 10) miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Mniszkowie ul. Powstańców Wlkp. 10 26 – 341 Mniszków Pokój nr 7 (parter) do dnia 10.02.2006 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu (pokój nr 7 parter) w dniu 10.02.2006 r. o godz. 10.10 11)Termin związania ofertą: Okres 30 dni, tj. do dnia 2006.03.13

Dodano dnia: 2006-01-26
Aktywny do dnia: 2006-02-10
Osoba redagująca: Nojek Sławomir