Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówWójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony


Mniszków, dn. 03.02.2010 r.

Wójt  Gminy  Mniszków

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż 65 szt. drzew „ na pniu” z gatunku topola, rosnących w pasie drogi gminnej nr 107109E Strzelce – Owczary.

 

            Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 65 sztuk drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi gminnej Nr 107109 E  Strzelce – Owczary.

1.      Drzewa przeznaczone do zbycia są ponumerowane od  nr 1 do 65.

2.      Drzewa sprzedawane będą pojedynczo, zgodnie z indywidualną wyceną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.      Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem z miejsca pozyskania.

4.      Na czas prowadzenia wycinki kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze i terenie prowadzonych robót.

5.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew od momentu zakupu.

6.      Drzewa należy usunąć, okorować pniaki pozostałe po ścięciu i uprzątnąć teren robót w terminie do dnia 31.03.2010 r. Wysokość pnia po ścięciu nie może być większa niż 10 cm od powierzchni terenu.

7.      Warunkiem przystąpienia do wycinki zakupionych drzew jest uiszczenie wylicytowanej kwoty, zawarcie umowy kupna-sprzedaży wraz z  protokolarnym przekazaniem terenu robót.

8.      Wzór umowy i protokołu przekazania terenu robót , odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro) oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl .

            Przetarg odbędzie w dniu 18.02.2010 r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie w sali konferencyjnej.

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16,39zł + 22% VAT (brutto 20,00 zł) za każdą sztukę. Wadium należy wpłacić z podaniem numeru drzewa.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wadium należy wpłacać do dnia 18.02.2010 r. do godz. 1000  w kasie Urzędu Gminy Mniszków.

Nabywca który w terminie do dnia 24.02.2010 r. nie uiści kwoty nabycia i nie zawrze umowy kupna-sprzedaży, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

           

Minimalna kwota postąpienia w przetargu wynosi 10,00  zł + 22% VAT (brutto 12,20 zł).

 

              Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

            Szczegółowe informacje o przetargu, w tym ceny wywoławcze dla  poszczególnych sztuk, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro), na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl  lub telefonicznie pod nr 044 7561522, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1530.
Załącznik


Dodano dnia: 2010-02-03
Aktywny do dnia: 2010-02-19
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski