Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mniszkowie, 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków www.mniszkow.pl mnniszkow@mniszkow.pl Godziny pracy urzędu 7:30 - 15:30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro. 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą lub odebrana osobiście przez oferenta na podstawie pisemnego zmówienia. cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20zł. 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Odbudowa zbiorników wodnych polegająca na: - ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości /jeżyn i innych samosiewek drzew/ wraz z wywozem i robotami towarzyszącymi; - wykopy wykonywane spycharkami, wykopy wykonywane koparkami wraz z wywozem ziemi, przemieszczenie mas ziemi uprzednio odspojonych spycharkami, rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu, ręczne plantowanie skarp, ręczne formowanie nasypów; - darniowaniu krawędzi skarp, sadzenie drzew i krzewów w terminie płaskim, ubezpieczenie stopy skarpy przy pomocy opasek z kiszek faszynowych Ø 20 cm; - uprawa płużna terenów zadarnionych, obsiew mieszanką traw odkładów i wyspy, budowa z żwiru w obrębie wyspy chodników wraz z obrzeżami elastycznymi; - wykonanie kładki drewnianej o wymiarach szer. 2,0m i dł. 32m., wykonanie i założenie szndorów drewnianych dla dwóch mnichów i przepusto - zastawki; Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami tj: kosztorys ofertowy specyfikacja techniczna wykonania robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Kod CPV - 45112711-2 Kod CPV - 45244000-9 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: 15 wrzesień 2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi stawiane w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z zmianami) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego(Sekretariat pokój nr 3) w terminie do dnia 25. 05. 2006 do godz.1200 Koperta winna być oznaczona: " Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na Odbudowę zbiorników wodnych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mniszkowie”, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2006r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiającego - sala Konferencyjna Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 24-06-2006r

Dodano dnia: 2006-05-10
Aktywny do dnia: 2006-05-25
Osoba redagująca: Nojek Sławomir