Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie

Wójta Gminy Mniszków


OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mniszków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 466/4 i 466/6 o łącznej powierzchni 1,02ha, położonych we wsi Radonia, gm. Mniszków, objętych KW 29612.

 

Dla tego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z którą nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 110.000 zł.

Wadium – 11.000 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomości posiadają księgę wieczystą KW 29612 i są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 19.11. 2008 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 10

Warunkiem udziału w przetargu na w/w nieruchomości jest wniesienie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 14.11.2008r. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy do godz. 1400 lub na konto Gminy Mniszków BSZP O/Błogie Nr 68 8973 0003 0040 0040 0143 0004 ( liczy się data wpływu przelewu na konto). Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Kwota osiągnięta w przetargu winna zostać uregulowana jednorazowo wraz z podatkiem VAT najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna , wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Jeżeli uczestnik wniósł wadium w formie niepieniężnej, to jego zwrot następuje niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie ( jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm. ).

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ( koszty notarialne i sądowe) ponosi strona kupująca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął 05 września 2008 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3 (I-piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. ( 0 44 ) 756 15 22 wew.24.

 

 

 

Mniszków, dnia 01.10.2008r.

Dodano dnia: 2008-10-02
Aktywny do dnia: 2008-11-19
Osoba redagująca: Damian Milczarek