Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójta Gminy Mniszków


Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 279 i 280/1 o łącznej powierzchni 0,4545ha, położonych we wsi Mikułowice, gm. Mniszków, z urządzoną księgą wieczystą KW 47985

Nieruchomości numer 279, 280/1, zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków znajdują się w obszarze : PE.PP.PS – teren kopalni, zakładu przetwórczego przeróbki wapieni, zwałowisk nadkładu, budynków, budowli i urządzeń technicznych związanych z funkcją podstawową.

Nieruchomości gruntowe, pełniące funkcję dróg dojazdowych do pól, znajdują się w obszarze planowanej eksploatacji złóż wapieni.

Cena wywoławcza nieruchomości – 68.200,00zł.

Wadium – 6820,00zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2009 roku ( środa) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 25 czerwca 2009 r. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy do godz. 1400 lub na konto Gminy Mniszków BSZP O/Błogie Nr 68 8973 0003 0040 0040 0143 0005 ( liczy się data wpływu przelewu na konto Gminy). Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Kwota osiągnięta w przetargu winna zostać uregulowana jednorazowo wraz z podatkiem VAT najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna , wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Jeżeli uczestnik wniósł wadium w formie niepieniężnej, to jego zwrot następuje niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie - jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm. ).

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (koszty notarialne i sądowe) ponosi strona kupująca.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 1 (I-piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. ( 0 44 ) 756 15 22.Mniszków, dnia 26.05.2009 r.

Dodano dnia: 2009-05-28
Aktywny do dnia: 2009-07-01
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna