Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/06

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZP 341/2/06 miejscowość, 2006-08-21 Osobowy transport Samochodowy Andrzej Gwiazda Prócheńsko Duże 44 26-341 Mniszków ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/2/06. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ZADANIE NR 1 Osobowy transport Samochodowy Andrzej Gwiazda, Prócheńsko Duże 44 26-341 Mniszków Uzasadnienie wyboru: uzyskał największą ilość punktów. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-08-29 . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia _________________________________ imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego ZP 341/2/06 miejscowość, 2006-08-21 Przewóz Osób Andrzej Świderski Błogie Rzadowe 53 26-341 Mniszków ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/2/06. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ZADANIE 2 Przewóz Osób Andrzej Świderski Błogie Rzadowe 53 26-341 Mniszków Uzasadnienie wyboru: uzyskał największą ilość punktów. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-08-29 . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia _________________________________ imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2006-08-21
Aktywny do dnia: 2006-08-29
Osoba redagująca: Marcin Wujek