Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O NABORZE


WÓJT GMINY MNISZKÓW

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W URZĘDZIE GMINY W MNISZKOWIE

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe: prawnicze, techniczne lub ekonomiczne;

b) minimum 3 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych;

c) znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

f) nieposzlakowana opinia;

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 

  1. Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów prawnych, a przede wszystkim: prawa Unii Europejskiej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych;

b) studia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu zarządzania projektami finansowanymi z Funduszy Unii Europejskiej;

c) umiejętność pracy w zespole;

d) dobra znajomość obsługi komputera.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys – curriculum vitae;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;

e) kserokopie świadectw pracy;

f)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

h) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

Do w/w dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu z dopiskiem “dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy w Mniszkowie” lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Mniszkowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341 Mniszków

w terminie do dnia 30 stycznia 2009 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mniszkow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10.

 

Dodano dnia: 2008-12-17
Aktywny do dnia: 2009-02-01
Osoba redagująca: Anna Pawlik