Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/9/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 12.10.2009 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/9/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/9/09 Nazwa zadania: ,,sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Przebudowa dróg gminnych , włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PM Pilarski, Miśkiewicz Sp. z o.o.

92-318 Łódź Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135 nr lok. 127.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu podpisania umowy. Powyższą czynność należy dopełnić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp, nie później jednak niż do dnia 23 października 2009r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

02-796 Warszawa ul. Migdałowa 4

250.285,44 zł

68,24

2.

PM Pilarski, Miśkiewicz Sp.z o.o.

92-318 Łódź Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 135 nr lok. 127.

170.800,00 zł

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z

2

p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2009-10-12
Aktywny do dnia: 2009-10-23
Osoba redagująca: Andrzej Pączek