Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/2/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków, 2007-09-28

 

Wszyscy oferenci

ZP 341/6/2/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko przez wieś na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/6/07.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

26-434 Gielniów

ul. Opoczyńska 38

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-08.

Jednocześnie zwracam się na podstawie art. 94 ust. 1a Pzp o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2007-09-28
Aktywny do dnia: 2007-10-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek