Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówWYKAZ


WYKAZ

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/09 z dn. 16.02.2009r.

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. ( Dz.U.Nr207, poz. 2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Działka numer

oznaczenie wg Księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia w ha.

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma rozporządzania nieruchomością

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka numer 252

KW 34657

wieś Bukowiec n/P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,11ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość rolna niezabudowana położona we wsi i obrębie Bukowiec n /Pilicą. Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 252 o pow. 1,11ha : stanowiąca RV-0,67ha, RVI- 0,23ha, lasy i grunty leśne LsVI-0,21ha.

 

 

 

 

 

 

czynsz dzierżawny w wysokości 60,00zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków obowiązującym do dnia 31.12.2003r. nieruchomość położona była w terenach rolnych – obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przyjętym przez Gminę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- utrzymano dotychczasowe przeznaczenie przedmiotowego terenu.

 

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres 5- ciu miesięcy, tj. od dnia 27.03.2009r. do dnia 31.08.2009r., na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl

 

 

 

 

Dodano dnia: 2009-02-19
Aktywny do dnia: 2009-03-12
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna