Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZAWIADOMIENIE

Starosty opoczyńskiegoSTAROSTA OPOCZYŃSKI
                                                                                                                                             Opoczno, dn 26.06.2009r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 26.06.2009r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Mniszków wydał decyzję nr 332/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski wraz z przebudową infrastruktury”

 

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

gm. Mniszków obręb Syski

dz. nr 246/1 ( 246/3*, 246/4), 215 (215/1, 215/2*),  241 ( 241/1, 241/2*, 241/3)

            gm. Mniszków obręb Holendry

                        dz. nr 18 ( 18/1*, 18/2)

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

            X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

gm. Mniszków obręb Syski

                        dz. nr 232/2, 245/2

 

gm. Mniszków obręb Holendry

            dz. nr 2/2, 3/2, 4/5, 5/2, 6/2, 7/1, 19/1, 20/1, 22/1, 23/1, 25/1

gm. Mniszków obręb Grabowa

dz. nr 148, 149/1, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, 151/2, 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 158/4, 159/2, 167

 

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel  lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość  lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)       doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17

2)       doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3)       w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy :      AB.I 7351/142/2009     

Dodano dnia: 2009-07-02
Aktywny do dnia: 2009-07-16
Osoba redagująca: Damian Milczarek