Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówNr 1/2010

Zarządzenie


Zarządzenie Nr 1/2010

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 04.01.2010 roku.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Dz. U. Nr 42, poz, 335, Dz. U. Nr 42, poz. 340, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 161, poz. 1279, Dz. U. nr 161, poz. 1281)

 

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do zbycia grunt wyszczególniony w wykazie stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.

 

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Mniszków, dnia 04.01.2010r.


WYKAZ

Załącznik nr 1                                                                                    

do Zarządzenia Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży.

 

Lp.

Nieruchomość numer

oznaczenie wg księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia w ha.

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości w zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ew. 254

 

Księga Wieczysta KW 36726

 

Obręb Syski

 

 

 

 

 

 

Powierzchnia 2,44 ha udział w ¾ części Gmina Mniszków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współwłasność gminy i osoby fizycznej.

 

Nieruchomość rolno-leśna niezabudowana położona w obrębie Syski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000,00zł

w tym wartość lasu /drzewostanu/ 17.462,00zł

plus podatek VAT 22%

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się w terenach:

- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,

- mających predyspozycje do zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i rzemieślniczo-usługowej z możliwością rekreacyjo-letniskową (UTL),

- leśnych,

- górniczych złóż kopalin

Sposób zagospodarowania zostanie ustalony w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 

Umowa sprzedaży akt notarialny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl

Dodano dnia: 2010-01-04
Aktywny do dnia: 2010-01-28
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna