Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówWójt Gminy Mniszków


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 20 sztuk drzew gatunku dąb, klon i lipa, rosnących na działce nr ewidencyjny 404 obrębu Stok (teren szkoły podstawowej).

  1. Drzewa przeznaczone do zbycia są ponumerowane od nr 1 do 20.

  2. Drzewa sprzedawane będą pojedynczo, zgodnie z indywidualną wyceną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  3. Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem z miejsca pozyskania.

  4. Na czas prowadzenia wycinki kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie prowadzonych robót.

  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew od momentu zakupu.

  6. Drzewa należy usunąć, okorować pniaki pozostałe po ścięciu i uprzątnąć teren robót w terminie do dnia 30.04.2010 r. Wysokość pnia po ścięciu nie może być większa niż 5 cm od powierzchni terenu.

  7. Warunkiem przystąpienia do wycinki zakupionych drzew jest uiszczenie wylicytowanej kwoty, zawarcie umowy kupna-sprzedaży wraz z protokolarnym przekazaniem terenu robót.

  8. Wzór umowy i protokołu przekazania terenu robót , odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro) oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl .

Przetarg odbędzie w dniu 22.02.2010 r. o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy w Mniszkowie w sali konferencyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8,20zł + 22% VAT (brutto 10,00 zł) za każdą sztukę. Wadium należy wpłacić z podaniem numeru drzewa.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Wadium należy wpłacać do dnia 22.02.2010 r. do godz. 1000 w kasie Urzędu Gminy Mniszków.

Nabywca który w terminie do dnia 26.02.2010 r. nie uiści kwoty nabycia i nie zawrze umowy kupna-sprzedaży, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Minimalna kwota postąpienia w przetargu wynosi 10,00 zł + 22% VAT (brutto 12,20 zł).

 

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu, w tym ceny wywoławcze dla poszczególnych sztuk, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro), na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl lub telefonicznie pod nr 044 7561522, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1530.Załącznik


Dodano dnia: 2010-02-04
Aktywny do dnia: 2010-02-23
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski