Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341-1/9/09

Zmiana SIWZ


 

 


ZP 341-1/9/09                                                                                                                                                                                                                        Mniszków dnia 24.09.2009r.                                  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ”Przebudowa Dróg Gminnych, Włączających Tereny Stref Ekonomiczno-Przemysłowych w Krajowy System Transportowy” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy : ZP 341/9/09.

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. Z 2007r nr 223 , poz 1655 ze zm. ) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 

1. Wzór - 6

Istotne postanowienia umowy

 

W § 12 umowy dodaje się : ustęp3,ustęp 4,ustęp 5, ustęp 6, ustęp7 o treści:

    1. Wykonawca udziela Zlecającemu gwarancji jakości robót na cały przedmiot umowy w terminie 36 miesięcy , licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

    2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy.

    3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości.

    4. Usuniecie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie

    5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

Dodano dnia: 2009-09-24
Aktywny do dnia: 2009-09-29
Osoba redagująca: Andrzej Pączek