Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/2/1/MW/09

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Mniszków dnia 14.05.2009 r.

 

ZP 341/2/1/MW/09

 

 

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Remontu drogi gminnej w miejscowości Jawor.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

 1. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. III

jest:

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont drogi gminnej na odcinku przez wieś Jawor od km 0+000 do km 0+320 tj. oraz od km 0+000 do km 0+477,40 o łącznej długości 810,12 m, polegający na:

 1. wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm.

 2. ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm.

 3. wykonanie pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

 

Opis w/w robot znajduje się w zał. Nr 7

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 45233226-9

Roboty budowlane

 

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

Winno być:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont drogi gminnej na odcinku przez wieś Jawor od km 0+000 do km 0+477,40, polegający na:

 1. wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm.

 2. ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm.

 3. wykonanie pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

 

Opis w/w robot znajduje się w zał. Nr 7

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 45233226-9

Roboty budowlane

 

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

 1. Termin składania ofert:

jest:

do dnia 02.06.2009 r. do godz. 12:00

winno być:

do dnia 04.06.2009 r. do goz. 12:00

 1. Termin otwarcia ofert

jest:

02.06.2009 r. godz. 12:15

winno być:

04.06.2009 r. godz. 12:15

 1. Okres związania z ofertą

jest:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 01-07-2009 r.

winno być:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 03-07-2009 r.

 1. Zmianie ulega zapis w §1 ust. 1 w załączniku nr 2 – projekcie umowy

  jest:

  Zamawiająca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące: Remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 oraz od km 0+000 do km 0+477,40 o łącznej długości 810,12 m, w m. Jawor , polegający na:

  Zamawiająca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące: Remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+477,40, w m. Jawor , polegający na:

 1. W związku z powyższy zmianie ulega również przedmiar robót dostępny poniżej.

  Przedmiar robót

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodano dnia: 2009-05-14
Aktywny do dnia: 2009-06-04
Osoba redagująca: Marcin Wujek